Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ. Không thể phủ nhận, việc triển khai Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro, tình huống xấu nhất có thể là:

  • Tổ chức cung cấp hóa đơn bị phá sản, làm sao để chuyển đổi toàn bộ hóa đơn cho doanh nghiệp?
  • Hệ thống của tổ chức cung cấp hóa đơn bị hack, làm sao để đền bù và khắc phục hậu quả cho doanh nghiệp sử dụng?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ, có quy định điều kiện để một tổ chức được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trong đó đặc biệt là: về mặt tài chính, phải có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng, để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp khi lựa chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử, cần lưu ý xem số thư bảo lãnh của tổ chức được cấp bởi ngân hàng, để đảm bảo lựa chọn cho mình đối tác tin cậy trong công cuộc tiến tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chọn Tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử?