DỊCH VỤ XÁC THỰC THUỂ BAO DI ĐỘNG VIETTEL - EKYC

XÁC THỰC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG DỰA TRÊN DỮ LIỆU VIỄN THÔNG

Dịch vụ xác thực thông tin địa chỉ của khách hàng cung cấp bằng cách đưa ra các kết quả xếp hạng mức độ tỉ lệ xuất hiện của thuê bao tại địa điểm khai báo.

Dịch vụ xác thực thông tin các số điện thoại thường xuyên liên hệ với Khách hàng bằng cách đưa ra các kết quả xếp hạng mức độ, tần suất liên hệ giữa số điện thoại khách hàng với số điện thoại tham chiếu đã khai báo.

  • Nguyên tắc xác thực dựa trên sự đồng ý của khách hàng.
  • Kết quả trả lại cho Tổ chức sử dụng là kết quả dạng sau xử lý/phân tích dựa trên input là thông tin của thuê bao.

Các loại dữ liệu khách hàng chia sẻ

Dữ liệu đầu ra KQ trả về

1

Thông tin Profile bản

1.2

- Xác thực CMTND/CCCD

Đúng/Sai

1.3

- Xác minh Họ tên thuê bao

Đúng/Sai

1.4

- Ngày kích hoạt sim

Đúng/Sai

1.5

- Thời điểm đổi IMEI

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2

Thông tin Profile CAC

2.1

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ A trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.2

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ A trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.3

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ B trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.4

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ B trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.5

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ C trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.6

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ C trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3

Thông tin Profile REFPHONE

3.1

- Xếp hạng Tần suất liên hệ với SĐT A

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3.2

- Xếp hạng Thời lượng liên hệ với SĐT A

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3..3

- Xếp hạng Tần suất liên hệ với SĐT B

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3.4

- Xếp hạng Thời lượng liên hệ với SĐT B

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

4

Thông tin Profile IMEI

4.1

- IMEI tại thời điểm X

Đúng/Sai

4.2

- IMEI trong vòng X-90 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

4.3

- [IMEI; tần suất xuất hiện]

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2

LỢI ÍCH CỦA ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ

T ĐNG HÓA, QUẢN DỮ LIỆU TẬP TRUNG

-Quy trình thực hiện trực tuyến, được kiểm duyệt theo quy trình tự động.

-Dữ liệu lưu trữ, xử lý tập trung tại

CSDL của ngân hàng/TCTC

PHÁT HIỆN & GIM THIỂU GIAN LN

-Loại bỏ gian lận giữa nhân viên ngân hàng và khách hàng.

-Phát hiện gian lận tự động bằng công nghệ và quy trình bảo mật

GIA TĂNG TRI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

-Tiết kiện đến trên 70% thời gian để hoàn thành các thủ tục so với KYC truyền thống

-Trải nghiệm thú vị trên nền tảng số của chính ngân hàng/TCTC

CẮT GIẢM CÔNG VIỆC GIY T VÀ CON NI

-Giảm tải 100% nghiệp vụ KYC khách hàng trực tiếp bằng nhân viên ngân hàng

-Cắt giảm trên 80% giấy tờ so với nghiệp vụ KYC thông thường

3

BÀI TOÁN NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

ØBacktest trên dữ liệu chuẩn của TCTC

ØPhát hiện các hồ sơ không đủ yêu cầu, các hình thức, giả mạo, gian lận

ØNghiệp vụ: mở tài khoản, phát hành thẻ, tín dụng, phê duyệt khoản vay …

ØOCR: CMTND/CCCD

Nội dung

Full name

Birth_DT

ID Card

Issue date

Issue Place

Case test

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Kết quả

95.14%

96.20%

93.14%

93.35%

96.08%

ØFace Matching

Nội dung

Face matching

Case test

1.000

Kết quả

96.66%

4

GIÁ DỊCH VỤ

DỊCH VỤ XÁC THỰC THUỂ BAO DI ĐỘNG VIETTEL - EKYC